Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE ASYSTENTÓW ZDROWIENIA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000802276

NIP

5213875570

REGON

384291511

Data rejestracji

4 września 2019 r.

Adres siedziby

Jana Iii Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest: 1) działalność w zakresie i na rzecz ochrony zdrowia psychicznego; 2) ochrona interesów oraz samopomoc członków stowarzyszenia; 3) działalność na rzecz rozwoju zawodu asystent zzdrowienia; 4) pomoc osobom niepełnosprawnym z powodu chorób i/lub zaburzeń psychicznych oraz osobom z doświadczeniem kryzysu psychicznego (zwanymi łącznie dalej "Osobami po kryzysie") i ich bliskim, mająca na celu poprawę jakości życia prywatnego, społecznego, rehabilitacji i leczenia oraz aktywizację zawodową osób po kryzysie; 5) przeciwdziałanie stygmatyzacji, dyskryminacji i wykluczeniu osób wymienionych w pkt. 4) oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji i życzliwości; 6) promowanie przestrzegania praw człowieka i pacjenta; 7) działalność edukacyjna, kulturalna i rekreacyjna.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do reprezentowania stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest każdy z członków zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia w zakresie zarządu mieniem i czynności powodujących zobowiązania finansowe powyżej 1 tys. Złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) podpisuje dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.ZDROWIENIE.ORG

Adres e-mail

INFO@ZDROWIENIE.ORG

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY