Nazwa pełna

POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000080033

NIP

5272312615

REGON

016395173

Data rejestracji

11 stycznia 2002 r.

Adres siedziby

Erazma Ciołka 12, 01-402 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1000 tys. zł

Kapitał wpłacony

1000 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność klubów sportowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

  • Pozostała działalność związana ze sportem

  • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

  • Działalność obiektów sportowych

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

  • Działalność holdingów finansowych

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 46 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 61572 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY , SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZ. GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000