Nazwa pełna

POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000080033

NIP

5272312615

REGON

016395173

Data rejestracji

11 stycznia 2002 r.

Data ostatniej zmiany

18 marca 2019 r.

Adres siedziby

Erazma Ciołka 12, 01-402 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1000 tys. zł

Kapitał wpłacony

1000 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność klubów sportowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

  • Pozostała działalność związana ze sportem

  • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

  • Działalność obiektów sportowych

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

  • Działalność holdingów finansowych

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 46 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 61572 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY , SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZ. GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000