Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 5 maja 2022 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA "ISKIERKA"

KRS

0000800223

NIP

9930674105

REGON

384463550

Adres siedziby

58, Lubaszowa, 33-172 Siedliska, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

26 września 2019 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes samodzielnie. W7 przypadku zarządu wieloosobowego - prezes samodzielnie lub wiceprezes samodzielnie.

Cel działania

1. Kształtowanie świadomości oraz zachowań dzieci, młodzieży i dorosłych na rzecz ochrony zwierząt, ekologii i przyrody. 2. Popularyzacja wiedzy na temat nowoczesnych metod humanitarnej hodowli zwierząt, ich szkolenia, rehabilitacji, zachowań typowych dla danego gatunku, behawioru, zachowań ypowych dla dzikich gatunków zwierząt w tym chronionych oraz zapewnienia im bezpiecznych warunków do życia i rozmnażania się. 3. Wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz ochrony zwierząt oraz kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym w szczególności dzieci i młodzieże. 4. Wychowywanie młodzieży, dzieci i dorosłych w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt oraz poszanowania przyrody i środowiska naturalnego. 5. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w zakresie wykorzystania przyrody i środowiska naturalnego oraz rekreacji z udziałem zwierząt zdrowych i nadających się do pracy. 6. Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt, resocjalizacja młodzieży trudnej dzięki kontaktom ze zwierzętami oraz uczestnictwu w akcjach ratowania zwierząt i pomocy dla zwierząt uratowanych. 7. Popularyzacja i propagowanie treści zawartych w europejskiej konwencji ochrony zwierząt towarzyszących oraz światowej deklaracji praw zwierzęcia. 8. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona dóbr kultury, zabytków, tradycji i dziedzictwa narodowego. 9. Prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz dzieci z rodzin ubogich, chorych, niepełnosprawnych, inwalidów, pochodzących z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią społeczną oraz wszystkich innych dzieci potrzebujących pomocy osób trzecich poprzez tworzenie im w ten sposób warunków wyrównujących ich szanse na drodze do poprawy zdrowia i wszechstronnego rozwoju. 10. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, równych praw, swobód obywatelskich i działań na rzecz rozwoju demokracji i państwa prawa, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 11. Rozwój gospodarczy, w tym rolnictwa, przedsiębiorczości i spółdzielczości, działań na rzecz poprawy konkurencyjności sektora oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, również w ich uczestnictwie w życiu publicznym, gospodarczym, społecznym oraz podtrzymywanie więzi społecznych. 12. Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]