Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 17 września 2019 r.

Nazwa pełna

"STOWARZYSZENIE PRALNIA KULTURY TCZEW"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000799757

NIP

5932622412

REGON

384382060

Data rejestracji

13 września 2019 r.

Adres siedziby

Leśna 16, Rokitki, 83-112 Lubiszewo, Polska

Cel działania

Pomoc społeczna w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Działalność charytatywna podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Ochrona i promocja zdrowia działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnieni i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; Działalność wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości działalność wspomagającej rozwój techniki wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. Działalność wspomagającej rozwój wspólnot społeczności lokalnych; Nauka, szkolnictwo wyższego, edukacja, oświata i wychowanie; Wypoczynek dzieci i młodzieży; Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działania wspomagające rozwój demokracji; Upowszechnianie i ochrony praw konsumentów; Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów: współpracy między społeczeństwami; Promocja t organizacja wolontariatu; Promocja rzeczypospolitej Polskiej za granicą; Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka; Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji w imieniu stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków zarządu działający samodzielnie, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY