Nazwa pełna

FUNDACJA "GAJ"

KRS

0000797397

NIP

9151813734

REGON

384033861

Adres siedziby

Obornicka 2 / 1, Golędzinów, 55-120 Oborniki Śląskie, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

31 lipca 2019 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, oświadczenia woli w imieniu fundacji składa jedyny członek zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu fundacji składa dwóch członków zarządu łącznie, w tym prezes lub wiceprezes.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Cel działania

Celami fundacji są: 1. Wspieranie działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji. 2. Upowszechnianie idei edukacji opartej na zasadach wolności, szacunku, równości, naturalnego rozwoju i ciekawości, ekologii. 3. Wspieranie świadomości rodziców w zakresie edukacji i komunikacji z dzieckiem. 4. Wspieranie działań o charakterze edukacyjnym i kulturalnym. 5. Wspieranie sportu i turystyki. 6. Promowanie aktywnego trybu życia. 7. Promowanie zdrowego sposobu żywienia. 8. Promowanie tolerancji wobec różnorodności kulturowych oraz wspieranie inicjatyw przeciwdziałających wszelkim wykluczeniom społecznym. 9. Edukacja globalna. 10. Promowanie świadomości ekologicznej i ochrony środowiska. 11. Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacja lokalnej społeczności. 12. Wspieranie rozwoju regionu dolnego śląska. 13. Działalność naukowo-badawcza. 14. Działalność charytatywna. 15. Inicjowanie i promowanie działalności wychowawczej, terapeutycznej, opiekuńczej, informacyjnej, szkoleniowej, profilaktycznej, doradczej, artystycznej skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych. 16. Promocja i organizacja wolontariatu.

Beneficjenci rzeczywiści
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

6,4 tys. zł