Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE EUROPEJSKIE FORUM WOLNOŚCI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000795346

NIP

5252795792

REGON

383928811

Data rejestracji

19 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 5 / 17, 00-362 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, 2. Inicjowanie i budowanie partnerskiej współpracy między organizacjami pozarządowymi, organami administracji publicznej, kancelariami oraz środowiskami biznesu, w tym prowadzenie działań na rzecz integracji, inicjowania i rozwijania kontaktów, 3. Promowanie dorobku międzynarodowego w dziedzinie systemów prawnych, politycznych i ekonomicznych, 4. Wspieranie młodych liderów, 5. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 6. Upowszechnianie wiedzy z zakresu dyplomacji, stosunków międzynarodowych, prawa, gospodarki oraz polityki zagranicznej rzeczypospolitej Polskiej, 7. Wspieranie budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, 8. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest minimum dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019