Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KOZIANKI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000792901

NIP

9372722415

REGON

383753441

Data rejestracji

28 czerwca 2019 r.

Data ostatniej zmiany

1 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Krakowska 2, 43-340 Kozy, Polska

Cel działania

A. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom I osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin I osób; B. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; C. Działalność na rzecz integracji I reintegracji zawodowej I społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych; D. Działalność charytatywna; E. Podtrzymywanie I upowszechnianie tradycji narodowej ochrona dóbr kultury I dziedzictwa narodowego, a także pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej kulturowej, w tym promocję rzeczypospolitej polskiej za granicą; F. Działalność na rzecz mniejszości narodowych I etnicznych oraz języka regionalnego; G. Działalność wspomagająca rozwó gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, promocja zatrudnienia I aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy I zagrożonych zwolnieniem z pracy; H. Działalność wspomagająca innowacyjność oraz rozpowszechnianie I wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; I. Działalność na rzecz osób będących w wieku emerytalnym oraz mieszkańców obszarów wiejskich; J. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot społeczności lokalnych; K. Działalność na rzecz dzieci I młodzieży, w tym wypoczynku dzieci I młodzieży; L. Działalność wspierająca I upowszechniająca kulturę fizyczną, turystykę I krajoznawstwo; M. Działania na rzecz ekologii I ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; Ciąg dalszy celów działania w uzasadnieniu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia I podpisywania w imieniu stowarzyszenia umów, dokumentów w tym dotyczących zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu: prezesa I skarbnika, a w przypadku nieobecności prezesa lub skarbnika, sekretarza.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY