Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 15 maja 2020 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KOZIANKI

KRS

0000792901

NIP

9372722415

REGON

383753441

Adres siedziby

Krakowska 2, 43-340 Kozy, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

28 czerwca 2019 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia i podpisywania w imieniu stowarzyszenia umów, dokumentów w tym dotyczących zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu: prezesa i skarbnika, a w przypadku nieobecności prezesa lub skarbnika, sekretarza.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

A. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; B. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; C. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych; D. Działalność charytatywna; E. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej kulturowej, w tym promocję rzeczypospolitej Polskiej za granicą; F. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; G. Działalność wspomagająca rozwó gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; H. Działalność wspomagająca innowacyjność oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; I. Działalność na rzecz osób będących w wieku emerytalnym oraz mieszkańców obszarów wiejskich; J. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot społeczności lokalnych; K. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; L. Działalność wspierająca i upowszechniająca kulturę fizyczną, turystykę i krajoznawstwo; M. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; Ciąg dalszy celów działania w uzasadnieniu.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

9,7 tys. zł

2020 r.

917,6 zł