Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 26 sierpnia 2022 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "ROZWÓJ W DUCHU TRADYCJI - OSTROWIN"

KRS

0000792657

NIP

7412155075

REGON

383737005

Adres siedziby

29 / 3, Ostrowin, 14-100 Ostróda, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

27 czerwca 2019 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli stowarzyszenia, udzielania pełnomocnictwa oraz zawierania umów, w szczególności w sprawach majątkowych, uprawnieni są prezes - samodzielnie lub dwóch innych członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Cel działania

Celem stowarzyszenia jest: 1. Wzmożony rozwój środowiska społecznego, kulturowego i przestrzennego, 2. Wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną i pielęgnowanie jej tradycji, 3. Upowszechnianie wiedzy o historii miejscowości ostrowin i okolicach, 4. Zintensyfikowanie działalności kulturalnej, 5. Poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu, 6. Działalność na rzecz ochrony zwierząt, środowiska naturalnego oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 7. Poprawa walorów estetycznych, krajobrazowych i turystycznych regionu, 8. Otoczenie opieką i renowacją miejsc o charakterze historycznym, m. In. : cmentarzy przedwojennych, obiektów sakralnych oraz pozostałości militarnych, 9. Dbanie o odpowiednie oznaczenie i opisanie wyżej wymienionych obiektów, 10. Zwiększanie działalności na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 11. Budowanie więzi międzypokoleniowych w społeczeństwie, 12. Wspieranie i niesienie pomocy osobom starszym, poszkodowanym lub będącym w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, 13. Wspomaganie wychowania i rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, 14. Działalność na rzecz edukacji prozdrowotnej mieszkańców, 15. Działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi, 16. Wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu, 17. Wspieranie aktywności seniorów, 18. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny technologii informacyjnych wśród mieszkańców, 19. Promocja i popieranie wykorzystywania nowoczesnych usług dostępnych w internecie, 20. Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez dbanie o stan infrastruktury wiejskiej i drogowej, 21. Promowanie, wspieranie i prowadzenie działań oraz inicjatyw w obszarze edukacji i kultury, 22. Wspieranie działalności w zakresie dobroczynności, 23. Promocja zdrowego trybu życia w tym upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – SKARBNIK

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór