Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 25 listopada 2020 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE UNIA LITERACKA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000791288

NIP

5213869368

REGON

383702410

Data rejestracji

24 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Narbutta 20 / 33, 02-541 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest: 1. Reprezentowanie interesów twórców i twórczyń literatury oraz poszczególnych członków stowarzyszenia wobec innych instytucji oraz osób prawnych i fizycznych, zwłaszcza w zakresie praw autorskich i wszelkich innych praw i obowiązków w tym publicznoprawnych związanych z działalnością twórczą. 2. Obrona własności intelektualnej członków stowarzyszenia 3. Aktywizowanie i integrowanie środowiska twórców i twórczyń literatury 4. Zwrócenie uwagi opinii publicznej na specyfikę pracy twórców i twórczyń literatury oraz podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy o literaturze w społeczeństwie, zwłaszcza poprzez pracę edukacyjną wśród młodzieży, 5. Wspomaganie rozwoju zawodowego twórców i twórczyń literatury 6. Pomoc dla początkujących twórców i twórczyń literatury 7. Upowszechnianie literatury i czytelnictwa, 8. Inicjowanie oraz wspieranie wszelkich działań na rzecz sztuki słowa i życia literackiego, zwłaszcza w zakresie tworzenia ram prawnych i materialnych dla uprawiania i upowszechniania literatury, 9. Upominanie się o właściwe miejsce dla literatury i czytelnictwa w polityce kulturalnej władz państwowych i samorządowych, 10. Umacnianie więzi między osobami i instytucjami zainteresowanymi literaturą, jej badaniem oraz promowaniem, 11. Pielęgnowanie i chronienie takich wartości jak wolność wypowiedzi, swoboda działalności twórczej oraz równość 12. Działanie na rzecz równości i przeciwdziałania dyskryminacji w dziedzinie kultury i sztuki w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, miejsce zamieszkania.

Sprawozdanie za okres 24 czerwca 2019 r. — 31 grudnia 2019 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia woli stowarzyszenia składa dwóch członków zarządu działających łącznie, jednakże w zakresie spraw niemajątkowych oraz majątkowych gdy wartość zobowiązania lub rozporządzenia prawem, nie przekracza 2000 zł. (dwóch tysięcy złotych) każdy członek zarządu może działać samodzielnie. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań o charakterze ciągłym lub okresowym, dla potrzeb postanowień zdania poprzedzającego zlicza się wartość świadczeń za cały okres ich trwania, a jeżeli są zaciągnięte na czas nieokreślony za okres 12 miesięcy.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020