Przychody ogółem

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

Przychody - ze sprzedaży produktów

Przychody - ze sprzedaży towarów i materiałów

Pozostałe przychody operacyjne - Inne

Pozostałe przychody operacyjne