Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 11 kwietnia 2019 r.

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE "KARLIK"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000781415

NIP

7822860502

REGON

383083957

Data rejestracji

11 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Kołodzieja 32, 61-070 Poznań, Polska

Cel działania

Towarzystwo jest organizacją społeczną, mającą na celu: 1. Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, prowadzenie i popieranie wszelkiej działalności na rzecz ochrony środowiska, szczególnie ochrony przyrody, w szczególności obrona interesu przyrody i środowiska w sprawach dotyczących ochrony przyrody, ochrony środowiska, ochrony krajobrazu, ochrony zabytków, ochrony zwierząt, zagospodarowania przestrzennego, zarządzania zasobami przyrodniczymi i innych mogących dotyczyć środowiska lub przyrody. 2. Prowadzenie, popieranie i koordynowanie prac badawczych zmierzających do lepszego poznania walorów przyrodniczych oraz powiązań funkcjonalno-przestrzennych. 3. Inspirowanie i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ruchu przyrodniczego. 4. Działanie na rzecz turystyki i krajoznawstwa. 5. Propagowanie wiedzy o fotografii i filmie przyrodniczym. 6. Upowszechnianie fotografii i filmu przyrodniczego jako formy dokumentu, sztuki i etyki twórczej. 7. Rozwijanie w społeczeństwie umiejętności związanych z fotografią i filmem przyrodniczym, szerzenie wiedzy i sztuki fotograficzno-filmowej oraz popularyzacja fotografii i filmu przyrodniczego we wszystkich ich dziedzinach. 8. Propagowanie poprzez fotografię i film przyrodniczy świadomości ekologicznej i ochrony środowiska. 9. Kształtowanie osobowości człowieka poprzez kontakt ze środowiskiem naturalnym. 10. Ochrona swobody wypowiedzi twórczych i praw autorskich.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia uprawniony jest samodzielnie prezes zarządu, a do zaciągania zobowiązań stowarzyszenie jest reprezentowane przez prezesa i wiceprezesa zarządu działających łącznie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY