Koszty ogółem

Koszty działalności operacyjnej

Koszty - Usługi obce

Koszty - Podatki i opłaty

Koszty - Wynagrodzenia

Koszty - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Koszty - Pozostałe

Pozostałe koszty operacyjne - Inne

Koszty finansowe - Odsetki

Koszty finansowe - Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Koszty finansowe - Inne

Pozostałe koszty operacyjne

Koszty finansowe