Dane aktualne

Nazwa pełna

PLACE4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 marca 2019 r.

KRS

0000776807

NIP

6751698748

REGON

382837615

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Adres siedziby

Mogilska 16 / 7, 31-516 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Przedmiot pozostałej działalności
  • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

  • Wynajem I dzierżawa samochodów osobowych I furgonetek

  • Wynajem I dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

  • Wypożyczanie I dzierżawa sprzętu rekreacyjnego I sportowego

  • Wypożyczanie I dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego I domowego

  • Wynajem I dzierżawa środków transportu wodnego

  • Wynajem I dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku jednoosobowego zarządu, do składania oświadczeń woli za spółkę uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego, w sprawach o wartości nie wyższej niż 100. 000,00 zł uprawniony do składania oświadczeń woli jest każdy z członków zarządu samodzielnie. W sprawach o wartości wyższej niż 100. 000,00 zł wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

4 aktualne powiązania