Dane aktualne

Nazwa pełna

FIRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 marca 2019 r.

KRS

0000776734

NIP

6762563354

REGON

382834172

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Adres siedziby

Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami I targowiskami

Przedmiot pozostałej działalności
  • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

  • Wynajem I dzierżawa

  • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

  • Transport lądowy oraz transport rurociągowy

  • Pozostała produkcja wyrobów

  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

  • Magazynowanie I działalność usługowa wspomagająca transport

  • Pozostała indywidualna działalność usługowa

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

2 aktualne powiązania