Dane aktualne

Nazwa pełna

TIPEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 marca 2019 r.

KRS

0000776326

NIP

6762563302

REGON

382823033

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Adres siedziby

Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność portali internetowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

  • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Reklama

  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

  • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów I pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

3 aktualne powiązania