Nazwa pełna

FUNDACJA POMAGAM BO KOCHAM IM. BŁ. KS. WŁADYSŁAWA FINDYSZA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000775713

NIP

8133807556

REGON

382771738

Data rejestracji

7 marca 2019 r.

Adres siedziby

Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów, Polska

Cel działania

1. Propagowanie idei trzeźwości oraz nauki kościoła katolickiego w tym względzie, 2. Uświadamianie o skutkach nadużywania alkoholu oraz innych używek, 3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 4. Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, 5. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 6. Wspieranie inicjatyw i organizacji działalności promujących abstynencję alkoholową, w tym opiniowanie prawodawstwa, 7. Podtrzymywanie i upowszechnianie Polskiej tradycji katolickiej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 8. Promocja i organizacja wolontariatu, 9. Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym wzmocnienie roli i funkcji rodziny oraz przeciwdziałanie jej marginalizacji i degradacji społecznej, 10. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 11. Ochrona i promocja zdrowia, w tym realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z promocją zdrowia, 12. Organizacja i wspieranie wszelkich form pomocy skierowanej do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej z powodu uzależnień, 13. Realizacja narodowego programu trzeźwości, 14. Terapia uzależnień, 15. Pomoc umożliwiająca osobom i rodzionm przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości ... Ciąg dalszy zgodnie ze statutem.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu fundacji samodzielnie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY