Dane aktualne

Nazwa pełna

EUROPYRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

1 marca 2019 r.

KRS

0000774494

NIP

6793133695

REGON

365386057

Adres siedziby

Przewóz 2, 30-716 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Przedmiot pozostałej działalności
  • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

  • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami I targowiskami

  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

  • Transport drogowy towarów

  • Magazynowanie I przechowywanie pozostałych towarów

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo reprezentowania spółki przyługuje wspólnikowi odpowiedajacemu bez organiczeń -komplementariuszowi. Komplementariuszem jest spółka pod firmą europyro polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w krakowie. Do reprezentowania komplementariusza, podpisywania w jego imieniu dokumentów, składania oświadczeń w zakresie praw I obowiązków - tak majątkowych, jak I niemajątkowych spółki, a także do zaciągania zobowiązań oraz rozporządzania prawami, upoważnieni sa: w przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego prezes zarządu samodzielnie albo dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.04.2020

3 aktualne powiązania