Dane aktualne

Nazwa pełna

KARAWAN SPÓŁKA JAWNA BARAN

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

28 lutego 2019 r.

KRS

0000774283

NIP

6793181300

REGON

382691583

Adres siedziby

Bieżanowska 24, 30-812 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pogrzeby I działalność pokrewna

Przedmiot pozostałej działalności
  • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

  • Działalność agentów I brokerów ubezpieczeniowych

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Wynajem I dzierżawa samochodów osobowych I furgonetek

  • Wynajem I dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

  • Wynajem I dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Wspólnicy mają prawo reprezentować spółkę jednoosobowo z zastrzeżeniem, Iż wspólnicy justyna baran-grigorijew I rafał grigorijew są uprawnieni do reprezentowania spółki łącznie z anna adamek-baran albo zbigniewem baran w sprawach obejmujących: 1) rozporządzanie prawami albo zaciąganie zobowiązań, których wartość przewyższa kwotę 50. 000,00 zł, 2) nabycie lub zbycie nieruchomości bez względu na jej wartość.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

8 aktualnych powiązań