Dane aktualne

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "WIZERUNOK"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

27 lutego 2019 r.

KRS

0000773789

NIP

9452225819

REGON

382673065

Adres siedziby

Jakuba Majora 5 / 36, 31-422 Kraków, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia są zadania publiczne obejmujące zadania w zakresie: 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom I osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin I osób; 2) działalności na rzecz integracji I reintegracji zawodowej I społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3) działalności charytatywnej; 4) upowszechniania oraz integrowania tradycji narodowych, rozwoju świadomości obywatelskiej I promowania międzykulturowej współpracy; 5) działalności na rzecz mniejszości narodowych I etnicznych oraz języka regionalnego; 6) ochrony I promocji zdrowia; 7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 8) promocji zatrudnienia I aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy I zagrożonych zwolnieniem z pracy; 9) działalności na rzecz równych praw kobiet I mężczyzn; 10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości I innowacyjności oraz rozpowszechnianie I wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot I społeczności lokalnych; 14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty I wychowania; 15) wypoczynku dzieci I młodzieży; 16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury I dziedzictwa narodowego; 17) wspierania I upowszechniania kultury fizycznej I sportu; 18) ekologii I ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 19) turystyki I krajoznawstwa; 20) upowszechniania I ochrony wolności I praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 21) ratownictwa I ochrony ludności; 22) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych I wojen w kraju I za granicą; 23) upowszechniania I ochrony praw konsumentów; (…) cd w § 9 statutu stowarzyszenia

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji w imieniu stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków zarządu działający samodzielnie, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezes lub wiceprezes

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

WIZERUNOK@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

5 aktualnych powiązań