Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 31 sierpnia 2020 r.

Nazwa pełna

EUROPEJSKIE CENTRUM CZYSTEGO POWIETRZA

KRS

0000773587

NIP

6762562219

REGON

382647151

Adres siedziby

Felicjanek 10 / 6, 31-104 Kraków, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

25 lutego 2019 r.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji w sprawach nieprzekraczających zwykłego zarządu może składać każdy członek zarządu samodzielnie. W sprawach przekraczających zwykły zarząd oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych przekraczających równowartość 25. 000 zł oświadczenia woli składa łącznie dwóch członków zarządu.

Cel działania

1. Wspieranie i promowanie efektywnej polityki w zakresie poprawy jakości powietrza na terenie europy; 2. Badanie oraz wykorzystanie synergii pomiędzy polityką ochrony powietrza a innymi politykami, w tym w szczególności zdrowia publicznego, klimatyczną, transportową, energetyczną oraz przemysłową; 3. Wspieranie wiedzą jednostek rządowych, samorządowych oraz innych podmiotów w zakresie polityki, strategii, programów i innych działań dla poprawy jakości powietrza; 4. Współtworzenie zespołów naukowych i doradczych pracujących nad zagadnieniami ochrony powietrza, zmian klimatu i ich wpływem na zdrowie; 5. Działanie na rzecz ochrony środowiska, w szczególności poprawy jakości powietrza.

Organ sprawujący nadzór