Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 31 sierpnia 2020 r.

Nazwa pełna

EUROPEJSKIE CENTRUM CZYSTEGO POWIETRZA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000773587

NIP

6762562219

REGON

382647151

Data rejestracji

25 lutego 2019 r.

Adres siedziby

Felicjanek 10 / 6, 31-104 Kraków, Polska

Cel działania

1. Wspieranie i promowanie efektywnej polityki w zakresie poprawy jakości powietrza na terenie europy; 2. Badanie oraz wykorzystanie synergii pomiędzy polityką ochrony powietrza a innymi politykami, w tym w szczególności zdrowia publicznego, klimatyczną, transportową, energetyczną oraz przemysłową; 3. Wspieranie wiedzą jednostek rządowych, samorządowych oraz innych podmiotów w zakresie polityki, strategii, programów i innych działań dla poprawy jakości powietrza; 4. Współtworzenie zespołów naukowych i doradczych pracujących nad zagadnieniami ochrony powietrza, zmian klimatu i ich wpływem na zdrowie; 5. Działanie na rzecz ochrony środowiska, w szczególności poprawy jakości powietrza.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji w sprawach nieprzekraczających zwykłego zarządu może składać każdy członek zarządu samodzielnie. W sprawach przekraczających zwykły zarząd oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych przekraczających równowartość 25. 000 zł oświadczenia woli składa łącznie dwóch członków zarządu.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY