Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 16 stycznia 2020 r.

Nazwa pełna

SANTOCKIE WINNICE

KRS

0000768152

NIP

5993238889

REGON

382424988

Adres siedziby

Szkolna 4 / 1, 66-431 Santok, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

28 stycznia 2019 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

1. Rozpowszechnianie uprawy winorośli i produkcji winiarskiej, 2. Reaktywowanie tradycji uprawy winorośli w regionie gorzowskim, 3. Integracja osób związanych z branżą winiarską, 4. Współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej i przedsiębiorstwami w zakresie tworzenia korzystnych warunków rozwoju branży winiarskiej, 5. Przygotowywanie i realizacja projektów z zakresu innowacyjnych rozwiązań, mających na celu rozwój branży winiarskiej, 6. Promowanie winnic, gospodarstw agroturystycznych związanych z uprawą winorośli, 7. Promowanie regionalnych produktów powstałych z uprawy winorośli, 8. Propagowanie wiedzy w zakresie uprawy winorośli i produkcji winiarskiej, 9. Prowadzenie działalności naukowej, 10. Rozwijanie wszelkich form kształcenia fachowców w zakresie winiarstwa, 11. Organizowanie konferencji, kongresów seminariów oraz warsztatów propagujących idee rozpowszechniania upraw winorośli i produkcji winiarskiej, 12. Wspieranie inicjatyw w zakresie branży winiarskiej przez prowadzenie działalności publicystycznej, 13. Reprezentowanie i ochrona interesów członków stowarzyszenia, 14. Podejmowanie inicjatyw na rzecz tworzenia regulacji prawnych sprzyjających rozwojowi winiarstwa, 15. Stowarzyszenie zobligowane jest do stworzenia zasad uprawy winorośli i produkcji wina, które zostaną zaakceptowane i wdrożone przez członków stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

206 zł