Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 16 stycznia 2020 r.

Nazwa pełna

SANTOCKIE WINNICE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000768152

NIP

5993238889

REGON

382424988

Data rejestracji

28 stycznia 2019 r.

Adres siedziby

Szkolna 4 / 1, 66-431 Santok, Polska

Cel działania

1. Rozpowszechnianie uprawy winorośli i produkcji winiarskiej, 2. Reaktywowanie tradycji uprawy winorośli w regionie gorzowskim, 3. Integracja osób związanych z branżą winiarską, 4. Współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej i przedsiębiorstwami w zakresie tworzenia korzystnych warunków rozwoju branży winiarskiej, 5. Przygotowywanie i realizacja projektów z zakresu innowacyjnych rozwiązań, mających na celu rozwój branży winiarskiej, 6. Promowanie winnic, gospodarstw agroturystycznych związanych z uprawą winorośli, 7. Promowanie regionalnych produktów powstałych z uprawy winorośli, 8. Propagowanie wiedzy w zakresie uprawy winorośli i produkcji winiarskiej, 9. Prowadzenie działalności naukowej, 10. Rozwijanie wszelkich form kształcenia fachowców w zakresie winiarstwa, 11. Organizowanie konferencji, kongresów seminariów oraz warsztatów propagujących idee rozpowszechniania upraw winorośli i produkcji winiarskiej, 12. Wspieranie inicjatyw w zakresie branży winiarskiej przez prowadzenie działalności publicystycznej, 13. Reprezentowanie i ochrona interesów członków stowarzyszenia, 14. Podejmowanie inicjatyw na rzecz tworzenia regulacji prawnych sprzyjających rozwojowi winiarstwa, 15. Stowarzyszenie zobligowane jest do stworzenia zasad uprawy winorośli i produkcji wina, które zostaną zaakceptowane i wdrożone przez członków stowarzyszenia.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY