Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 18, obowiązujące od 16 maja 2019 r.

Nazwa pełna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW MOTORYZACJI I ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000076363

NIP

5262592866

REGON

017244341

Data rejestracji

16 stycznia 2002 r.

Adres siedziby

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców wobec związków zawodowych pracowników oraz organów władzy publicznej; 2. Prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką; 3. Występowanie do przedstawicieli organów władzy publicznej i władz sądowych w sprawach związanych z interesami pracodawców; 4. Opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym niniejszym statutem; 5. Udział w negocjacjach, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych oraz w celu zawierania układów pracy i innych porozumień; 6. Delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy publicznej i władz sądowych, a także innych podmiotów, w których na podstawie odrębnych przepisów mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców; 7. Inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego; 8. Prowadzenie badań, popularyzacja wiedzy ekonomicznej, prawniczej i organizacyjnej; 9. Organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń; 10. Organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonania zadań statutowych;

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania, w imieniu związku, oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych do kwoty 15. 000 złotych upoważniony jest prezes związku jednoosobowo, a powyżej tej kwoty prezes związku łącznie z wiceprezesem związku, albo prezes związku łącznie z dwoma członkami zarządu, albo wiceprezes związku łącznie z dwoma członkami zarządu.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Komitet założycielski
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@ZWMOTORYZACJA.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW 106 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY