Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 6 grudnia 2018 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA INSIDE OUT

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000761172

NIP

7123377645

REGON

381972133

Data rejestracji

5 grudnia 2018 r.

Adres siedziby

Relaksowa 4 / 105, 20-819 Lublin, Polska

Cel działania

1. Animacja życia kulturalnego oraz kształcenie. 2. Wspieranie i promowanie działań związanych z improwizacją teatralną, pedagogiką cyrku oraz z rozwojem osobistym. 3. Generowanie i wspieranie inicjatyw pobudzających rozwój uczestnictwa w życiu społecznym i aktywności w kulturze, rekreacji i edukacji. 4. Upowszechnienie i promowanie działań artystycznych, teatralnych, kulturalnych i edukacyjnych. 5. Integracja międzypokoleniowa oraz środowiskowa. 6. Edukacja, szczególnie w obrębie samorozwoju, działań artystycznych i kulturalnych oraz edukacja międzykulturowa. 7. Wyrównywanie szans w dostępie do kultury i edukacji. 8. Wspieranie holistycznego rozwoju jednostki w społeczeństwie. 9. Wspieranie wydarzeń artystycznych i edukacyjnych. 10. Promowanie otwartej edukacji. 11. Przeciwdziałanie patologizacja społeczeństwa. 12. Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. 13. Propagowanie świadomego uczstnictwa i świadomego odbioru - kultury, sztuki, edukacji, działań animacyjnych. 14. Inicjowanie postaw twórczych i tworzenie warunków do rozwijania potencjału twórczego. 15. Wspieranie, inicjowanie oraz promocja szeroko rozumianej działalności artystycznej i kulturalnej. 16. Propagowanie kultury oraz alternatywnego stylu życia. 17. Wspieranie, inicjowanie oraz promocja i realizacja badań naukowych i projektów edukacyjnych, szkoleń edukacyjnych dla grup i osób podejmujących i umacniających inicjatywy kulturalne, społeczne i edukacyjne. 18. Promocja i organizacja wolontariatu. 19. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a także animatorów kultury, pedagogów, aktorów i grup wykluczonych. 20. Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej na rzecz wszechstronnego rozwoju i wzrostu poziomu edukacji społeczeństwa.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają: a) samodzielnie prezes zarządu lub b) łącznie dwóch członków zarządu

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@FUNDACJAINSIDEOUT.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY