Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 26 listopada 2018 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA PRAWOMOCNI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000759287

NIP

7010893606

REGON

381878641

Data rejestracji

26 listopada 2018 r.

Adres siedziby

Szara 10, 00-420 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest działanie na rzecz ochrony praw i wolności obywateli, wspieranie, umacnianie i promowanie idei demokracji, społeczeństwa obywatelskiego oraz praworządności, a także zwiększanie świadomości społecznej i społecznego zaangażowania na rzecz powyższych idei.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY