Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 11 grudnia 2018 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA WYSOKICH OBCASÓW

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000759171

NIP

5213849673

REGON

382006251

Data rejestracji

11 grudnia 2018 r.

Adres siedziby

Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, Polska

Cel działania

¤ działalność na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, przekonania, zdrowie, sytuację społeczną czy wygląd; ¤ wspieranie równości kobiet i mężczyzn; ¤ przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy wobec kobiet oraz przemocy w rodzinie; ¤ promocja zdrowia kobiet (w szczególności psychicznego i prokreacyjnego) oraz dostępu do edukacji seksualnej; ¤ integracja środowisk feministycznych, artystycznych, dziennikarskich, biznesowych i naukowych; ¤ działalność kulturalna i oświatowa w zakresie rozwoju równouprawnienia, edukacji, kultury, sztuki, dziennikarstwa i mediów; ¤ wspomaganie społecznych inicjatyw w dziedzinie kultury i sztuki; ¤ propagowanie tolerancji, pluralizmu światopoglądowego, przestrzegania praw człowieka i obywatela, zasad równouprawnienia kobiet i mężczyzn; ¤ pogłębianie i promowanie budowy, rozwoju, umocnienia demokracji oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; ¤ prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, aktywizacji zawodowej i życiowej, walka z wykluczeniem społecznym; ¤ wspieranie rozwoju komunikacji społecznej; ¤ propagowanie i pogłębianie idei wolności słowa oraz wolnych i niezależnych środków masowego przekazu; ¤ promocja i organizacja wolontariatu;

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego, jedyny członek zarządu działa samodzielnie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY