Nazwa pełna

FUNDACJA WYSOKICH OBCASÓW

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000759171

NIP

5213849673

REGON

382006251

Data rejestracji

11 grudnia 2018 r.

Data ostatniej zmiany

11 grudnia 2018 r.

Adres siedziby

Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, Polska

Cel działania

• działalność na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, przekonania, zdrowie, sytuację społeczną czy wygląd; • wspieranie równości kobiet I mężczyzn; • przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy wobec kobiet oraz przemocy w rodzinie; • promocja zdrowia kobiet (w szczególności psychicznego I prokreacyjnego) oraz dostępu do edukacji seksualnej; • integracja środowisk feministycznych, artystycznych, dziennikarskich, biznesowych I naukowych; • działalność kulturalna I oświatowa w zakresie rozwoju równouprawnienia, edukacji, kultury, sztuki, dziennikarstwa I mediów; • wspomaganie społecznych inicjatyw w dziedzinie kultury I sztuki; • propagowanie tolerancji, pluralizmu światopoglądowego, przestrzegania praw człowieka I obywatela, zasad równouprawnienia kobiet I mężczyzn; • pogłębianie I promowanie budowy, rozwoju, umocnienia demokracji oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; • prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, aktywizacji zawodowej I życiowej, walka z wykluczeniem społecznym; • wspieranie rozwoju komunikacji społecznej; • propagowanie I pogłębianie idei wolności słowa oraz wolnych I niezależnych środków masowego przekazu; • promocja I organizacja wolontariatu;

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego, jedyny członek zarządu działa samodzielnie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY