Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 31 października 2018 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA POLSKIE WARCABY

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000755534

NIP

9552488205

REGON

381692988

Data rejestracji

30 października 2018 r.

Adres siedziby

Cukrowa 49 / 2, 71-004 Szczecin, Polska

Cel działania

Celami fundacji są: a) ochrona, promocja zdrowia oraz postaw prozdrowotnych w społeczeństwie poprzez upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych; B) wspieranie działalności dobroczynnej; C) nauka, edukacja i wychowanie dzieci, w tym osób niepełnosprawnych oraz młodzieży poprzez kulturę fizyczną, sport i rekreację; D) upowszechnianie i organizacja współzawodnictwa sportowego oraz promocja kultury fizycznej, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku; E) organizowanie szkolenia sportowego poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych w sekcjach sportowych zarówno na rzecz swych członków jak i osób trzecich; F) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, kursów i szkoleń dla swych członków jak i innych osób; G) organizowanie wolnego czasu oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych; H) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uprawianie sportu; I) rozwój wolontariatu w sporcie; J) promocja rzeczpospolitej Polskiej za granicą; K) opieka i pomoc dla utalentowanych zawodników czynnie uprawiających sport.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji, w tym w sprawach majątkowych składa: a) prezes zarządu samodzielnie - w przypadku zarządu jednoosobowego b) prezes zarządu samodzielnie, a pozostali członkowie zarządu tylko łącznie z prezesem zarządu - w przypadku zarządu wieloosobowego

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY