Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 15 stycznia 2020 r.

Nazwa pełna

AKADEMICKI KLUB OBYWATELSKI IM. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000753079

NIP

7393922265

REGON

382054340

Data rejestracji

17 grudnia 2018 r.

Adres siedziby

Wincentego Pstrowskiego 14E / 27, 10-523 Olsztyn, Polska

Cel działania

Nadrzędnym celem ako jest kształtowanie i propagowanie postaw i działań upowszechniających nowoczesny Polski patriotyzm, który łączy pamięć o dokonaniach i tradycjach minionych pokoleń polaków z działaniami na rzecz rozwoju współczesnej Polski i przyszłości pokoleń. 1. Działania podejmowane przez ako mają również na celu kreowanie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych, szczególnie zaś osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych i wykluczonych, traktowane jako działalność pożytku publicznego. Aktywność członków ukierunkowana jest również na podejmowanie przedsięwzięć turystycznych oraz kulturalnych skierowanych na kultywowanie dziedzictwa materialnego i duchowego. 2. Akademicki klub obywatelski jest miejscem integracji środowisk akademickich wokół idei Polskiego patriotyzmu. W tym celu ako i jego członkowie podejmują następujące działania: a). Organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów, pogadanek, pokazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych mediów dla różnych środowisk, zwłaszcza dla szkół, podczas których przekazywać się będzie ich uczestnikom wiedzę o różnych aspektach historycznych i współczesnych Polskiego życia narodowego i państwowego; B). Inicjowanie dyskusji lub włączanie się w dyskusje o ważnych moralnie, społecznie, ekonomicznie, politycznie sprawach życia publicznego w Polsce - formułowanie i wydawanie w tych sprawach oświadczeń, opinii, komunikatów, stanowisk, odezw itp.; C). Domaganie się od osób pełniących funkcje publiczne, aby ich działania służyły dobru wspólnemu, a nie interesom partykularnym czy osobistym, w szczególności dotyczy to funkcjonariuszy instytucji państwowych, samorządowych i pracowników mediów publicznych i komercyjnych; D). Upowszechnianie wiedzy i pamięci o myśli społeczno-politycznej i dokonaniach patrona naszego klubu prezydenta rzeczpospolitej Polskiej śp. Lecha kaczyńskiego; Pozostałe cele zgodnie z § 8 statutu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia we wszystkich sprawach, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw, a także zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest łączne działanie i podpisy dwóch członków zarządu, w tym prezesa zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY