Nazwa pełna

AKADEMICKI KLUB OBYWATELSKI IM. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000753079

NIP

7393922265

REGON

382054340

Data rejestracji

17 grudnia 2018 r.

Data ostatniej zmiany

29 marca 2019 r.

Adres siedziby

Wincentego Pstrowskiego 14E / 27, 10-523 Olsztyn, Polska

Cel działania

Nadrzędnym celem jest kształtowanie I propagowanie postaw I działań upowszechniających nowoczesny polski patriotyzm, który łączy pamięć o dokonaniach I tradycjach minionych pokoleń polaków z działaniami na rzecz rozwoju współczesnej polski I przyszłych pokoleń. 1. Działania podejmowane przez ako mają na celu również dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu edukacji I nauki polskiej. 2. Akademicki klub obywatelski jest miejscem integracji środowisk akademickich wokół idei polskiego patriotyzmu. W tym celu ako I jego członkowie podejmują następujące działania: a)organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów, pogadanek, pokazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych mediów dla różnych środowisk, zwłaszcza dla szkół, podczas których przekazywać się będzie ich uczestnikom wiedzę o różnych aspektach historycznych I współczesnych polskiego życia narodowego I państwowego; B)inicjowanie dyskusji lub włączanie się w dyskusje o ważnych moralnie, społecznie, ekonomicznie, politycznie sprawach życia publicznego w polsce - formułowanie I wydawanie w tych sprawach oświadczeń, opinii, komunikatów, stanowisk, odezw itp.; C)domaganie się od osób pełniących funkcje publiczne, aby ich działania służyły dobru wspólnemu, a nie ich interesom partykularnym czy osobistym, w szczególności dotyczy to funcjonariuszy instytucji państwowych, samorządowych I pracowników mediów publicznych I komercyjnych; D)upowszechnianie wiedzy I pamięci o myśli społeczno-politycznej I dokonaniach patrona naszego klubu prezydenta rzeczypospolitej polskiej śp. Lecha kaczyńskiego; E)utworzenie uniwersytetu trzeciego wieku, w ramach którego jego słuchacze poprzez uczestnictwo w seminariach, sympozjach, wykładach, pogadankach, pokazach z wykorzystaniem wszelkich dostępnych mediów uzyskają wiedzę o różnych aspektach historycznych I współczesnych polskiego życia narodowego I państwowego; Oraz pozostałe pkt 3, pkt 4 I pkt 5 zgodnie z § 8 statutu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia we wszystkich sprawach, zawierania umów I udzielania pełnomocnictw, a także zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest łączne działanie I podpisy dwóch członków zarządu, w tym prezesa zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY