Nazwa pełna

FEDERACJA KONSUMENTÓW

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000075284

NIP

5251082133

REGON

001041403

Data rejestracji

17 stycznia 2002 r.

Adres siedziby

Ordynacka 11 / 1, 00-364 Warszawa, Polska

Cel działania

Cele działania federacji konsumentów, obejmują zadania w zakresie: a) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; B) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; C) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; D) ochrony i promocji zdrowia; E) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; F) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; G) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; H) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i jej społecznej odpowiedzialności; I) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; J) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; K) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; L) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego m) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; N) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; O) promocji i organizacji wolontariatu; P) promocji rzeczypospolitej Polskiej za granicą q) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka r) zrównoważonego rozwoju, w tym zrównoważonej konsumpcji s) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, w zakresie określonym w treści niniejszego paragrafu. 2. Cele działania określone w § 6 lit. A-s, obejmują te zadania, w zakresie związanym z ochroną konsumentów, promocją zrównoważonej konsumpcji, edukacją konsumencką lub poradnictwem obywatelskim

Rada Krajowa Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w sprawach finansowych i cywilno-prawnych wymagają reprezentacji łącznej dwóch członków prezydium rady krajowej.

Zobacz jeszcze 30 wpisów historycznych
Główna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 27 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY