Poprzednio

NORTHVOLT POLAND

Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

174,7 tys. zł

2022 r.

155,1 tys. zł

2021 r.

42,6 mln zł

2020 r.

6,7 mln zł

2020
2021
2022
2023
6,7 mln zł 42,6 mln zł 155,1 tys. zł 174,7 tys. zł