Dane aktualne

Nazwa pełna

ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

29 grudnia 2001 r.

KRS

0000074725

NIP

6340135506

REGON

271173609

Kapitał zakładowy

10 mln zł

Kapitał wpłacony

10 mln zł

Adres siedziby

Porcelanowa 12, 40-246 Katowice, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Wykonywanie instalacji elektrycznych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Produkcja konstrukcji metalowych I ich części

  • Obróbka mechaniczna elementów metalowych

  • Produkcja aparatury rozdzielczej I sterowniczej energii elektrycznej

  • Produkcja pozostałych elektronicznych I elektrycznych przewodów I kabli

  • Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

  • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu I wyposażenia

  • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

  • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych I elektroenergetycznych

  • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Prokurenci
Inne dane

Adres WWW

WWW.ELEKTROBUDOWA.PL

Adres e-mail

ELEKTROBUDOWA@ELEKTROBUDOWA.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 7682 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO-REJESTROWY

Ta organizacja ma jeszcze 47 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »