Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 30 sierpnia 2018 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW WSI RZESZOTKÓW

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000746558

NIP

8212659498

REGON

381145230

Data rejestracji

30 sierpnia 2018 r.

Adres siedziby

13, Rzeszotków, 08-107 Paprotnia, Polska

Cel działania

1) wspieranie szeroko pojętego rozwoju obszarów wiejskich; 2) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych; 3) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz społeczeństwa informacyjnego; 4) aktywizacja i integracja środowiska młodzieżowego; 5) integracja społeczności lokalnej, aktywizacja inicjatyw społecznych i wspólnego działania; 6) dbałość o zdrowie , rozwój fizyczny, psychiczny , emocjonalny, intelektualny i moralny społeczeństwa; 7) krzewienie kultury fizycznej i sportu; 8) organizacja imprez kulturalnych, oświatowych, zdrowotnych, turystycznych, sportowych oraz pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie, propagowanie i organizowanie tych imprez; 9) podnoszenie poziomu zawodowego, oświatowego i kulturalnego społeczności wiejskiej; 10) wspieranie edukacji dzieci i młodzieży; 11) wspieranie nowoczesnych form edukacji; 12) wyrównywanie szans w dostępie do edukacji; 13) wyławianie talentów; 14) ochrona środowiska naturalnego; 15) promocja patriotyzmu lokalnego; 16) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym; 17) współpraca z organizacjami oraz instytucjami na rzecz społeczeństwa potrzebującego; 18) współpraca z organizacjami na rzecz obszarów wiejskich.

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY