Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 30 sierpnia 2018 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW WSI RZESZOTKÓW

KRS

0000746558

NIP

8212659498

REGON

381145230

Adres siedziby

13, Rzeszotków, 08-107 Paprotnia, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

30 sierpnia 2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Cel działania

1) wspieranie szeroko pojętego rozwoju obszarów wiejskich; 2) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych; 3) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz społeczeństwa informacyjnego; 4) aktywizacja i integracja środowiska młodzieżowego; 5) integracja społeczności lokalnej, aktywizacja inicjatyw społecznych i wspólnego działania; 6) dbałość o zdrowie , rozwój fizyczny, psychiczny , emocjonalny, intelektualny i moralny społeczeństwa; 7) krzewienie kultury fizycznej i sportu; 8) organizacja imprez kulturalnych, oświatowych, zdrowotnych, turystycznych, sportowych oraz pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie, propagowanie i organizowanie tych imprez; 9) podnoszenie poziomu zawodowego, oświatowego i kulturalnego społeczności wiejskiej; 10) wspieranie edukacji dzieci i młodzieży; 11) wspieranie nowoczesnych form edukacji; 12) wyrównywanie szans w dostępie do edukacji; 13) wyławianie talentów; 14) ochrona środowiska naturalnego; 15) promocja patriotyzmu lokalnego; 16) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym; 17) współpraca z organizacjami oraz instytucjami na rzecz społeczeństwa potrzebującego; 18) współpraca z organizacjami na rzecz obszarów wiejskich.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór