Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 10 sierpnia 2018 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA NA MARGINESIE

KRS

0000743798

NIP

7792493972

REGON

380974236

Adres siedziby

Bolesława Limanowskiego 27A / 14A, 60-744 Poznań, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

10 sierpnia 2018 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa jednoosobowo prezes lub wiceprezes zarządu.

Cel działania

1. Propagowanie ideałów tolerancji i poszanowania godności osobistej oraz ideologicznej. 2. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, wyznanie, preferencje seksualne, pochodzenie, status majątkowy i inne. 3. Wspieranie akcji i inicjatyw kulturowych organizacji, grup i osób podzielających ideały propagowane przez fundację. 4. Edukacja społeczeństwa w dziedzinach poszanowania praw do wolności słowa, wyznania oraz wolności osobistej, kulturowej i obywatelskiej. 5. Promocja integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 6. Działalność na rzecz osób transpłciowych, biseksualnych i homoseksualnych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji, a także przeciwdziałanie objawom transfobii i homofobii w społeczeństwie. 7. Działalność na rzecz osób ze stałym lub czasowym problemem bezdomności. 8. Wprowadzanie do obiegu publicznego dyskursu wrażliwego na procedury wykluczenia i stygmatyzacji dotyczącej wszelkiego rodzaju dyskryminacji i wykluczenia ze względu na płeć, wyznanie, preferencje seksualne, pochodzenie, status majątkowy i inne. 9. Działania na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych mające na celu szerzenie świadomości dotyczących wykluczenia oraz próba redefinicji samego pojęcia. 10. Działalność na rzecz przeciwdziałania i wspierania przeciwdziałaniu wszelkiego rodzaju objawów dyskryminowania i wykluczenia bez względu na przyczynę jej występowania. 11. Propaaowanie i upowszechnianie oraz poszerzanie świadomości o zjawiskach powszechnie uznawanych za zmarginalizowane. 12. Propagowanie i ułatwianie dostępu do zjawisk kulturowych i społecznych nieznanych lub zmarginalizowanych w naszym kraju. 13. Upowszechnianie kultury i sztuki oraz działania prokulturowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych mające na celu poszerzanie świadomości i odpowiedzialności społecznej dotyczącej zjawisk zmarginalizowanych lub zaniedbanych. 14. Działalność w obszarze kultury na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór