Poprzednio

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "MLEKOVITA"

Nazwa pełna

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA

KRS

0000074309

NIP

7220002329

REGON

000437174

Adres siedziby

Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie, Polska

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

Data rejestracji

19 grudnia 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu albo dwaj pełnomocnicy ustanowieni przez prezesa zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 53 wpisy historyczne
Prokurenci
Pełnomocnicy
 • Od 28 czerwca 2013 r.

  Pełnomocnictwo do kierowania bieżącą działalnością gospodarczą wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki spółdzielni mleczarskiej mlekovita oddział w białej podlaskiej, w następującym zakresie: - kierowanie bieżącą działalnością oddziału w białej podlaskiej, - czynności sądowych i pozasądowych w sprawach dotyczących oddziału w białej podlaskiej, - występowanie w imieniu oddziału w białej podlaskiej przed organami podatkowymi, instytucjami i urzędami administracji rządowej i samorządowej, - prawa pracy, przepisów bhp jak i przepisów ochrony środowiska w sprawach dotyczących oddziału w białej podlaskiej, - skupu mleka (za wyjątkiem ustalania ceny mleka do czego wymagane jest pełnomocnictwo szczególne pod rygorem nieważności) - dokonywanie przelewów bankowych po pisemnej akceptacji zarządu spółdzielni mleczarskiej mlekovita w wysokiem mazowieckiem

 • Od 28 czerwca 2013 r.

  Pełnomocnictwo do kierowania bieżącą działalnością gospodarczą wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki spółdzielni mleczarskiej mlekovita oddział w lubawie, w następującym zakresie: - kierowanie bieżącą działalnością oddziału w lubawie, - czynności sądowych i pozasądowych w sprawach dotyczących oddziału w lubawie, - występowanie w imieniu oddziału w lubawie przed organami podatkowymi, instytucjami i urzędami administracji rządowej i samorządowej, - prawa pracy, przepisów bhp jak i przepisów ochrony środowiska w sprawach dotyczących oddziału w lubawie, - skupu mleka (za wyjątkiem ustalania ceny mleka do czego wymagane jest pełnomocnictwo szczególne pod rygorem nieważności) - dokonywanie przelewów bankowych po pisemnej akceptacji zarządu spółdzielni mleczarskiej mlekovita w wysokiem mazowieckiem

 • Od 6 października 2016 r.

  Pełnomocnictwo do kierowania bieżącą działalnością gospodarczą wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki spółdzielni mleczarskiej mlekovita - oddział w sanoku, w następującym zakresie: - kierowania bieżącą działalnością oddziału, - czynności sądowych i pozasądowych w sprawach dotyczących oddziału produkcyjnego w sanoku, - występowania w imieniu oddziału produkcyjnego w sanoku przed organami podatkowymi, instytucjami i urzędami administracji rządowej i samorządowej, - prawa pracy, przepisów bhp jak i przepisów ochrony środowiska w sprawach dotyczących oddziału produkcyjnego w sanoku, - skupu mleka (za wyjątkiem ustalania ceny mleka do czego wymagane jest pełnomocnictwo szczególne pod rygorem nieważności), - dokonywanie przelewów bankowych. Pełnomocnictwo powyższe nie obejmuje niżej wymienionych czynności dotyczących oddziału produkcyjnego w sanoku, do których wymagane jest pełnomocnictwo szczególne zarządu spółdzielni mleczarskiej mlekovita, bądź zgody innych organów spółdzielni na piśmie pod rygorem nieważności w szczególności w zakresie: - sprzedaży poszczególnych składników majątku, - do zawierania umów i kontraktów handlowych, - wprowadzania nowych towarów mleczarskich do produkcji, - zawieranie umów i innych czynności związanych z promocją, reklamą i marketingiem, - zakupów i przeprowadzania inwestycji, - innych czynności zastrzeżonych przepisami prawa i statutem spółdzielni. Pełnomocnik nie może bez pisemnej zgody mocodawcy udzielać dalszych pełnomocnictw za wyjątkiem pełnomocnictwa procesowego w ustalonym uprzednio zakresie.

 • Od 28 lutego 2022 r.

  Do kierowania bieżącą działalnością gospodarczą wyodrębnionej jednostki spółdzielnia mleczarska mlekovita - oddział w trzebownisku zwanym dalej oddziałem, a także zakładem w tomaszowie lubelskim i zakładem w ostrowcu świętokrzyskim - zwanymi dalej zakładami w następującym zakresie: - kierowania, nie zastrzeżoną dla innych organów spółdzielni bieżącą działalnością tych jednostek, - czynności sądowych i pozasądowych , - występowania w imieniu tych jednostek przed wszelkiego rodzaju organami, lokalnymi instytucjami i urzędami administracji rządowej i samorządowej –z wyjątkiem organów podatkowych, - prawa pracy, przepisów bhp jak i przepisów ochrony środowiska w sprawach dotyczących tych jednostek, - skupu mleka (za wyjątkiem ustalania ceny mleka do czego wymagane jest pełnomocnictwo szczególne pod rygorem nieważności). Pełnomocnictwo powyższe nie obejmuje niżej wymienionych czynności, do których wymagane jest pełnomocnictwo szczególne zarządu sm mlekovita, bądź zgody innych organów spółdzielni na piśmie pod rygorem nieważności, w szczególności w zakresie: - sprzedaży poszczególnych składników majątku, - do zawierania umów i kontraktów handlowych, - wprowadzania nowych towarów mleczarskich do produkcji, - zawieranie umów i innych czynności związanych z promocją, reklamą i marketingiem, - zakupów i przeprowadzania inwestycji, - innych czynności zastrzeżonych przepisami prawa i statutem spółdzielni. Pełnomocnik nie może bez pisemnej zgody mocodawcy udzielać dalszych pełnomocnictw. Niniejsze pełnomocnictwo jest udzielone na czas nieokreślony.

 • Od 28 lutego 2022 r.

  Do kierowania bieżącą działalnością gospodarczą wyodrębnionej jednostki – spółdzielnia mleczarska mlekovita oddział produkcyjny kurpie w baranowie, w następującym zakresie: - kierowania, nie zastrzeżoną dla innych organów spółdzielni bieżącą działalnością oddziału, - czynności sądowych i pozasądowych, - występowania przed wszelkiego rodzaju organami, instytucjami i urzędami administracji rządowej i samorządowej, za wyjątkiem organów podatkowych, - prawa pracy, przepisów bhp jak i przepisów ochrony środowiska, - skupu mleka (za wyjątkiem ustalania ceny mleka, do czego wymagane jest pełnomocnictwo szczególnie pod rygorem nieważności), pełnomocnictwo powyższe nie obejmuje niżej wymienionych czynności dotyczących oddziału w baranowie, do których wymagane jest pełnomocnictwo szczególne zarządu sm mlekovita, bądź zgody innych organów spółdzielni na piśmie pod rygorem nieważności w szczególności w zakresie : - sprzedaży poszczególnych składników majątku, - do zawierania umów i kontraktów handlowych, - wprowadzania nowych towarów mleczarskich do produkcji, - zawieranie umów i innych czynności związanych z promocją, reklamą i marketingiem, - innych czynności zastrzeżonych przepisami prawa i statutem spółdzielni. Pełnomocnik nie może bez pisemnej zgody mocodawcy udzielać dalszych pełnomocnictw. Niniejsze pełnomocnictwo jest udzielone na czas nieokreślony

 • Od 30 października 2023 r.

  Pełnomocnictwo udzielone jakubowi janowi kalinowskiemu, zatrudnionemu na stanowisku dyrektora oddziału do reprezentowania spółdzielni mleczarskiej mlekovita oddział w czarnkowie obejmującego zakłady w czarnkowie i chodzieży w zakresie czynności związanych z bieżącym funkcjonowaniem oddziału w tym: - prowadzenia bieżących spraw oddziału obejmującego zakłady w czarnkowie i chodzieży w zakresie czynności nie przekraczających zwykłego zarządu i niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oddziału; - podejmowania w ramach czynności zwykłego zarządu działań w zakresie reprezentacji obejmującej sprawy prowadzone w sądach, dotyczące oddziału obejmującego zakłady w czarnkowie i chodzieży; - występowania przed organami podatkowymi, instytucjami i urzędami administracji rządowej i samorządowe w sprawach nie przekraczających zwykłego zarządu, dotyczących oddziału obejmującego zakłady w czarnkowie i chodzieży; W tym także w zakresie ochrony środowiska obejmujących prowadzone postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne, - podejmowania w ramach zwykłego zarządu czynności z zakresu; A) prawa pracy w tym obejmujące nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy oraz stosowanie kar porządkowych w stosunku do osób zatrudnionych w oddziale obejmującym zakłady w czarnkowie i chodzieży b) przestrzegania i stosowania przepisów bhp w sprawach dotyczących oddziału obejmującego zakłady w czarnkowie i chodzieży; C) składania oświadczeń woli i wiedzy przed powiatowym lekarzem weterynarii w czarnkowie w ramach prowadzonych postępowań a także dokonywania w ramach powyższego umocowania czynności związanych ze sprawowanym nadzorem weterynaryjnym oraz prowadzonymi kontrolami urzędowymi przez powiatowego lekarza weterynarii w czarnkowie, d) składania oświadczeń woli i wiedzy przed powiatowym lekarzem weterynarii w chodzieży w ramach prowadzonych postępowań a także dokonywania w ramach powyższego umocowania czynności związanych ze sprawowanym nadzorem weterynaryjnym oraz prowadzonymi kontrolami urzędowymi przez powiatowego lekarza weterynarii w chodzieży, e) podejmowania czynności prawnych zawiązanych z prowadzonym skupem mleka (za wyjątkiem ustalania ceny mleka do czego wymagane jest pełnomocnictwo szczególne pod rygorem nieważności), w tym negocjowania i podpisywania umów z producentami rolnymi oraz ich rozwiązywania, w porozumieniu z prezesem zarządu spółdzielni pełnomocnictwo powyższe nie obejmuje jakichkolwiek czynności prawnych dotyczących oddziału obejmującego zakłady w czarnkowie i chodzieży w zakresie : - sprzedaży poszczególnych składników majątku, - zawierania umów i kontraktów handlowych; - wprowadzania nowych towarów mleczarskich do produkcji; - zawierania umów i innych czynności prawnych związanych z promocją, reklamą i marketingiem; - zmierzającym do dokonywania zakupów i przeprowadzania inwestycji; - zastrzeżonych przepisami prawa i statutem spółdzielni wyłącznie dla organów spółdzielni, pełnomocnik nie może bez pisemnej zgody prezesa zarządu udzielać dalszych pełnomocnictw za wyjątkiem pełnomocnictwa procesowego w ustalonym uprzednio zakresie i po uprzednim uzyskaniu zgody prezesa zarządu na jego udzielenie. Niniejsze pełnomocnictwo jest udzielone na czas nieoznaczony i może być w każdym czasie odwołane.

Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

1,7 mln zł

2021 r.

4,6 mln zł

2020 r.

1,4 mln zł

2019 r.

879,1 tys. zł

2018 r.

1,7 mln zł

2017 r.

2,1 mln zł

2016 r.

196,3 tys. zł

2015 r.

30,6 mln zł

2014 r.

453,1 tys. zł

2013 r.

1,1 mln zł

2012 r.

33,7 tys. zł

2011 r.

549,9 tys. zł

2010 r.

855,8 tys. zł

2009 r.

97,6 tys. zł

2008 r.

86,9 tys. zł

2007 r.

1,5 tys. zł

2006 r.

42,8 tys. zł

2005 r.

71,1 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
71,1 tys. zł 42,8 tys. zł 1,5 tys. zł 86,9 tys. zł 97,6 tys. zł 855,8 tys. zł 549,9 tys. zł 33,7 tys. zł 1,1 mln zł 453,1 tys. zł 30,6 mln zł 196,3 tys. zł 2,1 mln zł 1,7 mln zł 879,1 tys. zł 1,4 mln zł 4,6 mln zł 1,7 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

13,4 mln zł

3,4 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI 212 SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W ŁOMŻY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017