Nazwa pełna

"INTER - CONSULT" SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000074079

NIP

7791876257

REGON

630959019

Data rejestracji

8 stycznia 2002 r.

Adres siedziby

Słoneczna 20, 60-286 Poznań, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5,7 mln zł

Kapitał wpłacony

5,7 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Przy zarządzie wieloosobowym jest upoważniony: a/ indywidualnie prezes zarządu lub wiceprezes zarządu b/ pozostali członkowie zarządu, o ile współdziałają z prezesem zarządu lub wiceprezesem zarządu c/ każdy członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 11309 SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000