Nazwa pełna

BIOTTS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000738948

NIP

8992847381

REGON

369429734

Adres siedziby

Duńska 7, 54-427 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

5 lipca 2018 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

265,6 tys. zł

Kapitał wpłacony

265,6 tys. zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

15,9 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółka będzie reprezentowana w następujący sposób: a) w przypadku zarządu jednoosobowego - spółka będzie reprezentowana przez jednego członka zarządu; B) w przypadku zarządu składającego się z więcej niż 1 (jednej) osoby: (i) gdy nie zostanie powołany wiceprezes zarządu - spółka będzie reprezentowana przez członka zarządu działającego samodzielnie; (ii) gdy zostanie powołany wiceprezes zarządu - spółka będzie reprezentowana przez co najmniej dwóch członków zarządu w tym wiceprezesa zarządu, działających łącznie.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

11,6 mln zł

2019 r.

73,8 tys. zł

2018 r.

2,2 mln zł

2018
2019
2020
2,2 mln zł 73,8 tys. zł 11,6 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

15,5 mln zł

11,6 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.BIOTTS.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018