Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 8 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "DLA POLSKI - RUCH ADAMA ANDRUSZKIEWICZA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000738863

NIP

6793171595

REGON

380718444

Data rejestracji

9 lipca 2018 r.

Adres siedziby

Wacława Popławskiego 3, 30-818 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie książek

  • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Działalność portali internetowych

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Sprawozdanie za okres 9 lipca 2018 r. — 31 grudnia 2018 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, umów o prace itp. Wymagane są podpisy prezesa zarządu i jednego z członków zarządu działających wspólnie. Zaciąganie zobowiązań finansowych przekraczających dziesięciokrotność aktualnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku jednorazowo lub rozłożone w czasie wymaga uchwały zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018