Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "DLA POLSKI - RUCH ADAMA ANDRUSZKIEWICZA"

KRS

0000738863

NIP

6793171595

REGON

380718444

Adres siedziby

Św. Filipa 23 / 4, 31-150 Kraków, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

9 lipca 2018 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
  • Od

    01.08.2021

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, umów o prace itp. Wymagane są podpisy prezesa zarządu i jednego z członków zarządu działających wspólnie. Zaciąganie zobowiązań finansowych przekraczających dziesięciokrotność aktualnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku jednorazowo lub rozłożone w czasie wymaga uchwały zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

Celem stowarzyszenia jest: 1. Rozwój świadomości historycznej, politycznej i ekonomicznej polaków i obywateli Polskich. 2. Pobudzanie aktywności politycznej, społecznej i gospodarczej zwłaszcza wśród młodzieży oraz kształtowanie jej w duchu narodowym, konserwatywnym i patriotycznym. 3. Troska o dobre imię Polski i polaków w kraju i poza jego granicami. 4. Upowszechnianie dziedzictwa narodowego oraz tradycji i wartości patriotycznych. 5. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie wszelkich działań służących społeczno- politycznemu, kulturowemu i gospodarczemu rozwojowi kraju i narodu w tym przygotowanie członków i sympatyków do działalności publicznej. 6. Udział w życiu publicznym kraju oraz współpraca z organami administracji publicznej, w tym szczególnie samorządowej. 7. Działania z zakresu promocji sportu i postaw prozdrowotnych w wymiarze masowym i powszechnym. 8. Publikacja wydawnictw, czasopism i portali tematycznych służących interesom Polski i polaków. 9. Organizacja wydarzeń, konferencji, odczytów i wystaw służących realizacji celów stowarzyszenia. 10. Wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży stypendiami oraz wspieranie inicjatyw dziecięcych i młodzieżowych. 11. Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawienie się jego niszczeniu oraz działania edukacyjne w zakresie szeroko rozumianej mądrej ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa naturalnego.

Beneficjenci rzeczywiści
  • UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI STOWARZYSZENIA ZGODNIE ZE STATUTEM

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018