Nazwa pełna

FUNDACJA "ZDROWI Z NATURY"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000736668

NIP

6891234635

REGON

380524390

Data rejestracji

18 czerwca 2018 r.

Data ostatniej zmiany

14 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Pionierska 10, 38-700 Ustrzyki Dolne, Polska

Cel działania

1. Ochrona I promocja zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego stylu życia, 2. Promocja zdrowego stylu życia I profilaktyki zdrowotnej poprzez wskazanie zdrowego odżywiania jako podstawowej zasady utrzymania dobrego stanu zdrowia I zapobiegania chorobom dietozależnym, 3. Działalność edukacyjna w zakresie rozpowszechniania wiedzy w dziedzinie zdrowego żywienia, fitoterapii I zdrowego trybu życia,I zależnościach pomiędzy nimi a stanem zdrowia, skierowana w szczególności do dzieci w wieku przedszkolnym I szkolnym, młodzieży, kobiet (szczególnie w ciąży), seniorów, a także do instytucji, 4. Działalność naukowa polegająca na gromadzeniu wiedzy na temat zdrowego odżywiania, fitoterapii, zdrowego trybu życia I wspieraniu wymiany naukowej w tym zakresie, 5. Profilaktyka chorób, zwłaszcza związanych z rozwojem cywilizacji, 6. Działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego I zapobieganie depresji, 7. Działalność proekologiczna, wspieranie rolnictwa ekologicznego oraz wysokiej jakościowo produkcji żywności oraz ochrona środowiska naturalnego, 8. Promocja oraz upowszechnianie kultury I sztuki, w tym promowanie kultur lokalnych I różnorodności kulturowej, zwłaszcza kulinarnej, w szczególności powiatu bieszczadzkiego, także za granicą, 9. Propagowanie I rozwijanie turystyki ekologicznej (ekoturystyki) I turystyki kulinarnej, 10. Wspieranie rozwoju społeczności wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem powiatu bieszczadzkiego, 11. Promocja dziedzictwa naturalnego I kulturalnego regionu bieszczadzkiego, 12. Propagowanie wiedzy na temat fitoterapii I zielarstwa, 13. Celami fundacji są również: 1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom I osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin I osób, 2) wspieranie rodziny ciąg dalszy zgodnie ze statutem

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Zarząd reprezenutje fundację na zewnątrz. 2. W przypadku zarządu jednoosobowego fundację reprezentuje prezes zarządu. 3. W przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w sprawach majątkowych o wartości do kwoty 10. 000 zł w imieniu zarządu może składać jednoosobowo każdy z członków zarządu, 4. W przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w sprawach majątkowych, których wartość przekracza 10. 000 zł w imieniu zarządu powinni składać dwaj członkowie zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY