Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 18 października 2023 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB Z TALENTEM

KRS

0000736547

NIP

9820380414

REGON

380547037

Adres siedziby

6 Sierpnia 25 / 3U, 90-616 Łódź, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

19 czerwca 2018 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu stowarzyszenia uprawniony jest prezes osobiście lub dwóch członków zarządu działających łącznie

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Cel działania

Cele stowarzyszenia jest: 1. Animacja kultury w społecznościach lokalnych, 2. Zwiększanie dostępności do kultury i edukacji, 3. Wspieranie integracja twórców: profesjonalistów i amatorów, 4. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, 5. Zwiększanie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form współpracy międzypokoleniowej 6. Wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej, 7. Rozwój tolerancji i dialogu międzykulturowego 8. Testowanie i tworzenie nowych modeli działania w obszarze kultury 9. Testowanie i wdrażanie nowoczesnych modeli biznesowych 10. Animacja reklamy i marketingu w obszarach biznesu, kultury i sztuki 11. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, w tym działania na rzecz ochrony praw obywatelskich, równych szans, dostępu do informacji i pomocy prawnej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym 12. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego 13. Udzielanie pomocy osobom pozostawionym na marginesie życia społecznego (chorym ,niepełnosprawnym, bezdomnym, uzależnionym, dzieciom z rodzin rozbitych, dysfunkcyjnych), w szczególności w zakresie rehabilitacji, readaptacji, resocjalizacji, profilaktyki, rewalidacji oraz pomocy materialnej 14. Działania wspierające rozwój i aktywność różnych grupo społecznych, w tym dzieci i młodzieży

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – PREZES/WICEPREZES/CZŁONEK ZARZĄDU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.SPOZT.PL

Adres e-mail

[email protected]