Dane aktualne

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WSZYSTKO DLA GDAŃSKA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

11 maja 2018 r.

KRS

0000731387

NIP

5833304809

REGON

380206891

Adres siedziby

Browarna 1 / 12, 80-842 Gdańsk, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest realizacja inicjatyw na rzecz integracji I rozwoju społeczności miasta gdańska, w tym między innymi:1) działania na rzecz wspólnoty wszystkich mieszkańców miasta gdańska,2) wspomaganie inicjatyw lokalnych, które mają na celu rozwój miasta gdańska,3)prowadzenie działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej,4)działania na rzecz promocji miasta gdańska zarówno w kraju, jak za granicą, 5)inicjowanie, opiniowanie I wspieranie rozwoju obszaru metropolitalnego w odniesieniu do potrzeb mieszkańców gdańska,6)działania mające na celu diagnozowanie potrzeb mieszkańców gdańska związanych z warunkami życia w tym mieście,7)organizowanie działań edukacyjnych dla dzieci I młodzieży związanych z historią miasta gdańska,8)propagowanie I podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska naturalnego na terenie miasta gdańska,9)budowanie I wzmacnianie więzi międzypokoleniowych,10)prowadzenie działalności na rzecz edukacji obywatelskiej,11)działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,12)działania na rzecz poprawy jakości życia lokalnej społeczności,13)podtrzymywanie I upowszechnianie tradycji regionu,14)działania dla zrównania szans kobiet I mężczyzn,15)działania wspomagające wychowanie I rozwój psychofizyczny dzieci I młodzieży,16)działania charytatywne, 17)promocja zatrudnienia I aktywizacja zawodowa,18)działania na rzecz osób niepełnosprawnych,19)działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów I współpracy międzynarodowej,20)przeciwdziałanie uzależnieniom I patologiom społecznym,21)pielęgnowanie dziedzictwa grudnia 80, demokratycznej opozycji I wolnych związków zawodowych,22)promowanie wartości demokratycznych I państwa prawa, 23)promowanie idei samorządności wśród różnych grup mieszkańców gdańska, w tym w szczególność wśród dzieci, studentów I seniorów,24)propagowanie miasta gdańska jako atrakcyjnego miejsca do zamieszkania,25)propagowanie historii miasta gdańska.

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym zawierania umów I udzielania pełnomocnictwa, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 1 powiązanie historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »