Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 27 stycznia 2020 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WSZYSTKO DLA GDAŃSKA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000731387

NIP

5833304809

REGON

380206891

Data rejestracji

11 maja 2018 r.

Adres siedziby

Ludwika Mierosławskiego 12 / 1, 80-430 Gdańsk, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest realizacja inicjatyw na rzecz integracji i rozwoju społeczności miasta gdańska, w tym między innymi:1) działania na rzecz wspólnoty wszystkich mieszkańców miasta gdańska,2) wspomaganie inicjatyw lokalnych, które mają na celu rozwój miasta gdańska,3)prowadzenie działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej,4)działania na rzecz promocji miasta gdańska zarówno w kraju, jak za granicą, 5)inicjowanie, opiniowanie i wspieranie rozwoju obszaru metropolitalnego w odniesieniu do potrzeb mieszkańców gdańska,6)działania mające na celu diagnozowanie potrzeb mieszkańców gdańska związanych z warunkami życia w tym mieście,7)organizowanie działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży związanych z historią miasta gdańska,8)propagowanie i podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska naturalnego na terenie miasta gdańska,9)budowanie i wzmacnianie więzi międzypokoleniowych,10)prowadzenie działalności na rzecz edukacji obywatelskiej,11)działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,12)działania na rzecz poprawy jakości życia lokalnej społeczności,13)podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji regionu,14)działania dla zrównania szans kobiet i mężczyzn,15)działania wspomagające wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,16)działania charytatywne, 17)promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa,18)działania na rzecz osób niepełnosprawnych,19)działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej,20)przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,21)pielęgnowanie dziedzictwa grudnia 80, demokratycznej opozycji i wolnych związków zawodowych,22)promowanie wartości demokratycznych i państwa prawa, 23)promowanie idei samorządności wśród różnych grup mieszkańców gdańska, w tym w szczególność wśród dzieci, studentów i seniorów,24)propagowanie miasta gdańska jako atrakcyjnego miejsca do zamieszkania,25)propagowanie historii miasta gdańska.

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym zawierania umów i udzielania pełnomocnictwa, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie spośród prezesa, sekretarza i skarbnika.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Rada Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY