Dane aktualne

Nazwa pełna

DOMY HYBRYDOWE PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 marca 2018 r.

KRS

0000723366

NIP

5842769459

REGON

369716830

Kapitał zakładowy

25 tys. zł

Adres siedziby

Al. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Przedmiot pozostałej działalności
  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

  • Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej I wodnej

  • Roboty budowlane specjalistyczne

  • Handel hurtowy I detaliczny pojazdami samochodowymi; Naprawa pojazdów samochodowych

  • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

  • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

  • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

  • Działalność w zakresie architektury I inżynierii; Badania I analizy techniczne

  • Badania naukowe I prace rozwojowe

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki I reprezentowania spółki upowazniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018

Ta organizacja ma jeszcze 1 powiązanie historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »