Nazwa pełna

FUNDACJA PAMIĘCI MICHAELA OLLISA - DZIĘKUJĘ CI ZA SŁUŻBĘ

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000723075

NIP

7010809103

REGON

369704896

Data rejestracji

13 marca 2018 r.

Adres siedziby

Rokosowska 2 / 65, 02-348 Warszawa, Polska

Cel działania

1) pomoc na rzecz żołnierzy i służb mundurowych i ich rodzin poszkodowanych wskutek działań związanych z wykonywaniem funkcji zawodowych; 2) działania na rzecz społeczeństwa propagowanie pokoju na świecie i bohaterskich postaw osób walczących o pokój; 3) działanie na rzecz społeczeństwa poprzez podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz działania na rzecz rozwoju świadomości kulturowej i narodowej; 4) wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży, szczególnie pochodzących z małych ośrodków miejskich i wiejskich; 5) działalność na rzecz kultury, nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 6) dbanie o dobre imię Polski; 7) promocja i organizacja wolontariatu; 8) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin; 9) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, fundację reprezentuje każdy z członków zarządu samodzielnie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

FUNDACJA@DZIEKUJECIZASLUZBE.ORG

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018