Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 2 marca 2018 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA KOMPAS

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000721296

NIP

8151803474

REGON

369591386

Data rejestracji

28 lutego 2018 r.

Adres siedziby

1285, 37-111 Rakszawa, Polska

Cel działania

1. Tworzenie równych warunków szans rozwoju intelektualnego, zawodowego,społecznego i kulturalnego jak również prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej na rzecz wychowanków i byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 2. Działalność publiczna na rzecz poprawy warunków i jakości życia społeczności lokalnej poprzez zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturalnych, zapobieganie patologiom i problemom społecznym, 3. Prowadzenie działań na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwanie honorowych dawców krwi.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY