Nazwa pełna

FUNDACJA AMICUS ARTE

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000719927

NIP

5223114619

REGON

369539121

Data rejestracji

21 lutego 2018 r.

Adres siedziby

Powązkowska 90, 01-728 Warszawa, Polska

Cel działania

A) popularyzacja sztuki; B) edukacja artystyczna; C) integracja środowisk twórczych; D) wspieranie osób i organizacji podejmujących działania artystyczne; E) stworzenie i utrwalenie warunków finansowych i organizacyjnych dla rozwoju nowoczesnego szkolnictwa artystycznego; F) wspieranie wszelkiej działalności na rzecz wzbogacenia możliwości edukacyjnych i wychowawczych młodzieży i studentów; G) utworzenie klubu integracyjnego, propagującego różne kultury i jednoczącego młodych ludzi z różnych krajów wokół idei pokoju i przyjaźni; H) organizowanie wymiany kulturalnej wśród młodzieży i studentów; I) działalność kulturalna, promowanie młodych artystów i amatorów z różnych krajów; J) aktywne uczestnictwo w procesie wychowania społeczeństwa poprzez kulturę i sztukę (w szczególności w zakresie muzyki, teatru, filmu i tańca); K) współpraca z osobami, organizacjami i instytucjami w zakresie wymiany doświadczeń w dziedzinie artystycznej; L) kultywowanie Polskiej tradycji narodowej poprzez promowanie dziedzictwa kulturowego jako czynnika rozwoju lokalnego i elementu edukacji międzykulturowej; M) promowanie nowatorskich przedsięwzięć edukacyjnych w dziedzinie kultury; N) rozwijanie współpracy kulturalnej z innymi krajami; 0) upowszechnianie wiedzy o dorobku kultury i sztuki; P) edukacja kulturalna dzieci, młodzieży oraz dorosłych; Q) integracja kulturalna ukierunkowana na osoby niepełnosprawne oraz środowiska osób wykluczonych społecznie.

Sprawozdanie za okres 21 lutego 2018 r. — 31 grudnia 2018 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu fundacji, zobowiązań uprawniony jest każdy z członków zarządu.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018