Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 27 grudnia 2017 r.

Nazwa pełna

POLSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000710133

NIP

8943121796

REGON

369053944

Data rejestracji

21 grudnia 2017 r.

Adres siedziby

Legnicka 65, 54-205 Wrocław, Polska

Cel działania

1. Zrzeszanie przewodników górskich 2. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających turystyce górskiej, 3. Upowszechnianiu wiedzy o górach i korzystaniu z usług przewodników, 4. Przyczynianie się do ochrony przyrody gór i bezpieczeństwa w górach, ochronę zawodu przewodnika górskiego 5. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. 6. Organizacja i obsługa imprez turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem imprez 7. Stałe podnoszenie kwalifikacji przewodników poprzez m. In. Prowadzenie szkoleń i dokształcanie przewodników; 8. Organizowanie i prowadzenie kursów dla kandydatów dla przewodników oraz kursów doszkalających, pozwalających na uzyskanie wyższych klas przewodnickich i poszerzenie uprawnień terytorialnych; 9. Pomoc członkom w zakresie zaopatrzenia w sprzęt i odzież przewodnicką oraz materiały szkoleniowe i literaturę fachową; 10. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. 11. Szkolenie kadr i nadawanie uprawnień instruktorskich z zakresu przewodnictwa górskiego i turystyki

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych stowarzyszenia upoważniony jest prezes lub wiceprezes zarządu wraz z jednym z członków zarządu - na podstawie uchwały zarządu. Do reprezentowania stowarzyszenia w sprawach niemajątkowych, upoważniony jest prezes lub wiceprezes, bądź dwóch innych członków zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY