Nazwa pełna

POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000709363

NIP

6342834728

REGON

360615984

Adres siedziby

Powstańców 30, 40-039 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

29 grudnia 2017 r.

Kapitał zakładowy

3,9 mld zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

3,9 mld zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zacigania zobowiązań w imieniu spółki uprawnione będą ponadto osoby działające na podstawie prokury lub pełnomocnictw udzielonych przez zarząd na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Spółka udziela wyłacznie prokury łącznej. W tym upoważniającej do działania wyłącznie z członkiem zarządu.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Aktywów Państwowych

Udział Skarbu Państwa

0 %

Spółka o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Decyzje UOKiK

28 września 2022 r.

DIH-34/2022

Jakość paliw

11 czerwca 2021 r.

DIH-95/2021

Jakość paliw

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 24 wpisy historyczne
Prokurenci
  • Od 22 kwietnia 2020 r.

    PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

  • Od 22 kwietnia 2020 r.

    PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

40,7 mln zł

2021 r.

210,3 mln zł

2020 r.

8,7 mln zł

2019 r.

3,1 mln zł

2018 r.

14,5 mln zł

2018
2019
2020
2021
2022
14,5 mln zł 3,1 mln zł 8,7 mln zł 210,3 mln zł 40,7 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.PGG.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017