Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 31 marca 2020 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA IHELP INSTITUTE

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000706402

NIP

9522171283

REGON

368854270

Data rejestracji

29 listopada 2017 r.

Adres siedziby

Wapienna 2S, 04-691 Warszawa, Polska

Cel działania

Fundację powołuje się jako organizację pozarządową w celu prowadzenia działalności społecznie użytecznej, naukowej, oświatowej, charytatywnej, pomocy rozwojowej i dobroczynnej na rzecz: 1) rozwoju demokracji lokalnej; 2) rozwoju wolontariatu; 3) udzielania pomocy humanitarnej i charytatywnej, społecznie użytecznej i oświatowej społecznościom, krajom dotkniętym katastrofami naturalnymi i technologicznymi, kryzysami i konfliktami wewnętrznymi; 4) wsparcia działań rozwojowych państw partnerstwa wschodniego, afryki, azji, oraz europy w szczególności dla państw, których działania zmierzają do pełniejszej integracji z unią europejską, aspirujących do wstąpienia do unii europejskiej oraz wyznających wartości europejskie; 5) wsparcia rozwoju i podniesienia kompetencji administracji rządowej i samorządowej w obszarze ratownictwa, zarządzania kryzysowego, infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwa, powiadamiania o zagrożeniach, ochrony środowiska, ochrony ludności i medycyny; 6) wsparcia uczestników i weteranów międzynarodowych akcji ratowniczych, misji stabilizacyjnych, misji pokojowych oraz ich rodzin; 7) wsparcia działań podejmowanych przez środowiska polonijne oraz ośrodków krzewienia kultury Polskiej poza granicami kraju, zmierzających do rozwoju i podtrzymania więzi z rzeczpospolitą Polską. 8) wyrównywania szans rozwojowych środowisk i osób dotkniętych skutkami katastrof naturalnych i technologicznych bądź konfliktami wewnętrznymi; 9) wsparcia działań medycznych i paramedycznych; 10) wsparcia działań propagujących prawa człowieka w tym wsparcie uchodźców, repatriantów, osób objętych azylem; 11) budowania świadomości społecznej o możliwościach nowoczesnej techniki i technologii oraz internetu rzeczy.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zgodnie z treścią § 14 ust. 5, 6 i 7 statutu fundacji: 5. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawniony jest samodzielnie prezes zarządu. 6. W przypadku zarządu składającego się z co najmniej dwóch członków zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawniony jest prezes zarządu łącznie z co najmniej jednym członkiem zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.IHELPI.PL

Adres e-mail

BIURO@IHELPI.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY