Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 28 marca 2024 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA IHELP INSTITUTE

KRS

0000706402

NIP

9522171283

REGON

368854270

Adres siedziby

Bukowińska 26B / 36, 02-703 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

29 listopada 2017 r.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zgodnie z treścią § 14 ust. 5, 6 i 7 statutu fundacji: 5. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawniony jest samodzielnie prezes zarządu. 6. W przypadku zarządu składającego się z co najmniej dwóch członków zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawniony jest prezes zarządu łącznie z co najmniej jednym członkiem zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Cel działania

Fundację powołuje się jako organizację pozarządową w celu prowadzenia działalności społecznie użytecznej, naukowej, oświatowej, charytatywnej, pomocy rozwojowej i dobroczynnej na rzecz: 1) rozwoju demokracji lokalnej; 2) rozwoju wolontariatu; 3) udzielania pomocy humanitarnej i charytatywnej, społecznie użytecznej i oświatowej społecznościom, krajom dotkniętym katastrofami naturalnymi i technologicznymi, kryzysami i konfliktami wewnętrznymi; 4) wsparcia działań rozwojowych państw partnerstwa wschodniego, afryki, azji, oraz europy w szczególności dla państw, których działania zmierzają do pełniejszej integracji z unią europejską, aspirujących do wstąpienia do unii europejskiej oraz wyznających wartości europejskie; 5) wsparcia rozwoju i podniesienia kompetencji administracji rządowej i samorządowej w obszarze ratownictwa, zarządzania kryzysowego, infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwa, powiadamiania o zagrożeniach, ochrony środowiska, ochrony ludności i medycyny; 6) wsparcia uczestników i weteranów międzynarodowych akcji ratowniczych, misji stabilizacyjnych, misji pokojowych oraz ich rodzin; 7) wsparcia działań podejmowanych przez środowiska polonijne oraz ośrodków krzewienia kultury Polskiej poza granicami kraju, zmierzających do rozwoju i podtrzymania więzi z rzeczpospolitą Polską. 8) wyrównywania szans rozwojowych środowisk i osób dotkniętych skutkami katastrof naturalnych i technologicznych bądź konfliktami wewnętrznymi; 9) wsparcia działań medycznych i paramedycznych; 10) wsparcia działań propagujących prawa człowieka w tym wsparcie uchodźców, repatriantów, osób objętych azylem; 11) budowania świadomości społecznej o możliwościach nowoczesnej techniki i technologii oraz internetu rzeczy.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.IHELPI.PL

Adres e-mail

[email protected]