Nazwa pełna

MATIC SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000704115

NIP

5271030027

REGON

002045544

Adres siedziby

Puławska 300A, 02-819 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

30 listopada 2017 r.

Kapitał zakładowy

1 mln zł

Kapitał docelowy

750 tys. zł

Kapitał wpłacony

1 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

300 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

1,5 mln zł

2020 r.

7,9 mln zł

2017 r.

5,4 tys. zł

2014 r.

24 tys. zł

2013 r.

617,6 tys. zł

2004 r.

3,1 tys. zł

2004
2013
2014
2017
2020
2021
3,1 tys. zł 617,6 tys. zł 24 tys. zł 5,4 tys. zł 7,9 mln zł 1,5 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.MATIC.COM.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017