Nazwa pełna

FUNDACJA MUNIANIA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000703749

NIP

5213802051

REGON

368755526

Data rejestracji

14 listopada 2017 r.

Data ostatniej zmiany

15 listopada 2017 r.

Adres siedziby

Odolańska 18A / 10, 02-562 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji muniania jest: 1. Działalność na rzecz rozwoju I promocji kultury, sztuki I edukacji. 2. Inicjowanie, upowszechnianie I ułatwianie dostępu do edukacji w zakresie kultury I sztuki, a także psychologii I ekologii wśród dzieci, młodzieży I dorosłych. 3. Wspieranie I niesienie pomocy w rozwoju osobistym, intelektualnym, kulturalnym I zawodowym dzieci, młodzieży I osób dorosłych. 5. Promowanie osób, ich twórczości I wydarzeń związanych z kulturą polski I polonii, w szczególności kulturą muzyczną. 6. Podtrzymywanie I upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej I kulturowej. 7. Popieranie działań sprzyjających utrwalaniu I pielęgnowaniu cech I charakterystycznych dla poszczególnych regionów, w zakresie kultury I sztuki. 8. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów I współpracy międzynarodowej. 9. Działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom I patologiom społecznym. 10. Działalność wspomagająca aktywizację zawodową osób, w tym rozwój przedsiębiorczości. 11. Wspieranie działań na rzecz pokonywania barier społecznych I integracji osób niepełnosprawnych. 12. Rozwijanie świadomości na temat kultury ekologicznej oraz troski o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody. 13. Wyrównywanie szans w zakresie dostępu do kultury I edukacji rodzinom I osobom ubogim lub będącym w trudnej sytuacji życiowej. 14. Zwiększanie integracji społeczności lokalnych oraz wspieranie rozwóju wspólnot. 15. Działalność charytatywna, w tym promocja I organizacja wolontariatu.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

MKUNCE@MUNIANIA.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY