Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 15 listopada 2017 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA MUNIANIA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000703749

NIP

5213802051

REGON

368755526

Data rejestracji

14 listopada 2017 r.

Adres siedziby

Odolańska 18A / 10, 02-562 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji muniania jest: 1. Działalność na rzecz rozwoju i promocji kultury, sztuki i edukacji. 2. Inicjowanie, upowszechnianie i ułatwianie dostępu do edukacji w zakresie kultury i sztuki, a także psychologii i ekologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 3. Wspieranie i niesienie pomocy w rozwoju osobistym, intelektualnym, kulturalnym i zawodowym dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 5. Promowanie osób, ich twórczości i wydarzeń związanych z kulturą Polski i polonii, w szczególności kulturą muzyczną. 6. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 7. Popieranie działań sprzyjających utrwalaniu i pielęgnowaniu cech i charakterystycznych dla poszczególnych regionów, w zakresie kultury i sztuki. 8. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej. 9. Działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 10. Działalność wspomagająca aktywizację zawodową osób, w tym rozwój przedsiębiorczości. 11. Wspieranie działań na rzecz pokonywania barier społecznych i integracji osób niepełnosprawnych. 12. Rozwijanie świadomości na temat kultury ekologicznej oraz troski o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody. 13. Wyrównywanie szans w zakresie dostępu do kultury i edukacji rodzinom i osobom ubogim lub będącym w trudnej sytuacji życiowej. 14. Zwiększanie integracji społeczności lokalnych oraz wspieranie rozwóju wspólnot. 15. Działalność charytatywna, w tym promocja i organizacja wolontariatu.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

MKUNCE@MUNIANIA.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY