Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "TOWARZYSTWO WSPIERANIA DOMU HELCLÓW"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000702368

NIP

6762539060

REGON

368725057

Data rejestracji

8 listopada 2017 r.

Data ostatniej zmiany

4 grudnia 2018 r.

Adres siedziby

Helclów 21 / 3, 31-148 Kraków, Polska

Cel działania

1. Wspieranie zadań statutowych domu pomocy społecznej im. Ludwika I anny helclów w krakowie, zwanego dalej domem lub dps, w zakresie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających. 2. Rehabilitacja społeczna, lecznicza mieszkańców domu. 3. Aktywizacja społeczna mieszkańców domu. 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób w podeszłym wieku lub niepełnosprawnych. 5. Inspirowanie I wspieranie inicjatyw społecznych dotyczących osób w podeszłym wieku lub osób niepełnosprawnych. 6. Integracja osób w podeszłym wieku lub osób niepełnosprawnych z lokalnym środowiskiem. 7. Pomoc osobom w podeszłym wieku lub niepełnosprawnym I ich rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. 8. Wspieranie pracownikow dps, wolontariuszy oraz osób zajmujących się osobami w podeszłym wieku lub osobami niepełnosprawnymi w podnoszeniu poziomu wiedzy, kwalifikacji I etyki zawodowej. 9. Pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na wpieranie zadań statutowych dps.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa I składania innych oświadczeń woli we wszystkich sprawach stowarzyszenia w szczególności w sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezesa lub wiceprezesa.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY