Nazwa pełna

FUNDACJA OŚRODEK ANALIZ PRAWNYCH, GOSPODARCZYCH I SPOŁECZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000697218

NIP

5252724728

REGON

368422747

Data rejestracji

29 września 2017 r.

Adres siedziby

Stefana Jaracza 10 / 1, 00-378 Warszawa, Polska

Cel działania

Celami fundacji są: 1) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz praw obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój instytucji państwa prawnego, w tym: a. Promowanie idei dobra wspólnego; B. Ochrona ładu prawnego poświadczonego w konstytucji rp; C. Działalność na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania administracji publicznej; D. Działalność na rzecz odbudowy etosu służby publicznej; 2) wspomaganie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego, w tym: a. Upowszechnianie wiedzy o procesach ekonomicznych; B. Integrowanie środowisk działających na rzecz rozwoju gospodarki, zwłaszcza przedsiębiorców, działaczy społecznych i samorządowych, przedstawicieli środowisk naukowych oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego; C. Upowszechnianie postaw przedsiębiorczości; D. Promowanie idei wolnego rynku; E. Promowanie idei zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju; F. Promowanie idei patriotyzmu gospodarczego; G. Promowanie postaw sprzyjających rozwojowi Polskiej gospodarki i przedsiębiorstw wśród pracowników administracji publicznej i samorządowców; H. Opracowywanie rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej; I. Opracowywanie rozwiązań służących ekspansji zagranicznej Polskich przedsiębiorstw; J. Opracowywanie rozwiązań służących tworzeniu optymalnych warunków dla inwestycji zagranicznych; K. Opracowywanie rozwiązań służących rozwojowi i rozwiązywaniu problemów firm rodzinnych; I. Promocja i wsparcie firm rodzinnych; M. Działania na rzecz bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; N. Opracowywanie rozwiązań podatkowych ułatwiających podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej; O. Opracowywanie i promowanie rozwiązań przyjaznych rodzinie dla przedsiębiorców; 3) wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 4) zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa i udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezes lub wiceprezes zarządu do spraw finansowych.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@OSRODEKANALIZ.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018